ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

پااین نامه مطالبات معوق بانک ملی
مدیریت ریسک اعتباری
رتبه بندی مشتریان بانک
اعتبارسنجی مشتریان بانک
مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملی
رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق
ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

 

 

چكیده 

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملی استان ایلام بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1

 

-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملی در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام معنا دار بوده است. 

 

ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملی تعمیم داد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

 

 

مقدمه 

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول  طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390). 

 

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. 

 

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است. 

 

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.) 

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و  .) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

 

 

 

فهرست مطالب 

موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملی استان  ایلام)”                                                                         .1

چكیده                                                                                    1

كلمات كلیدی:                                                                              1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1-مقدمه                                                                                3

1-2-بیان مسأله                                                                             .4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                .10

1-4-اهداف تحقیق                                                                         .11 

1-4-1- هدف اصلی تحقیق                                                                   11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق                                                                  11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق                                                                11

1-5-1-سوالات تحقیق                                                                      11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق                                                         .        11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق                                                                 .11

1-5-2- فرضیات تحقیق                                                                     .12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق                                                               12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق                                                               12

1-6-قلمرو تحقیق                                             .                             13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                  .13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                   13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                                13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                              13

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه                                                                              .19

2-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                  20

2-2-1- ادبیات تحقیق                                                                      .20

2-2-1-1- بانک و بانکداری                                                                  20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری                                                                 20

2-2-1-3- جایگاه ریسک                                                                    21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک                                                           .23

2-2-1-5- نظریه ریسک                                                                     26

2-2-1-6- اهمیت ریسک                                                                    26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک                                                           27

2-2-1-8- مدیریت ریسک                                                                   28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک                                     29

2-2-1-10- تعریف ریسک                                                                   30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها                                                              .30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات                                                            .32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی                                                         .34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی                                             36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR                                        .36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان                                   .39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی                      .41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور                                44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی                  48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی                             .50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود                                             50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک                                   51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی                                              53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی                                                            55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی                                                        56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال                                   .56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی                                                 .57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی                                               .60 

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز                                            60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی                                        61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها                                           62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها                                                    .63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی                                                          .69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی                                              .72 

2-2-1-35- معرفی بانک ملی و مدیریت شعب بانک ملی در استان ایلام                               73

1-تاریخچه بانک ملی                                                                       75

2-شبکه بین المللی بانک                                                                     76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها                                                              76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام                                                   .79

2-2-2- پیشینه تحقیق                                                                       .80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی                                                                .80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی                                                               .85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق                                                        90

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                              .92

3-2- روش تحقیق                                                                         .93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف                                                        93

1-تحقیق بنیادی                                                                           .93

2-تحقیق کاربردی                                                                         .94

3-تحقیق و توسعه                                                                          94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)                                .94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)                                                                 94

تحقیق آزمایشی                                                                            94

تحقیق کاربردی          94

3-2-1-جامعه آماری                                                                       .95

3-2-2-حجم نمونه                                                                         97

شیوه نمونه گیری                                                                           97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها                                                            .100

3-3- فرضیات تحقیق                                                                      102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق                                                                .102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق                                                               102

1-1- فرضیه اول تحقیق                                                                    102

1-2- فرضیه دوم تحقیق                                                                  102

1-3- فرضیه سوم تحقیق                                                                 .102

2-1- فرضیه چهارم تحقیق                                                               .102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق                                                                   102

2-3- فرضیه ششم تحقیق                                                                   .102

3-4-قلمرو تحقیق                                                                        .102

 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                .102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                 .103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                               103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                            103 

الف) آمار توصیفی                                                                        104

ب) آمار استنباطی       104

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه                                                                             .106

4-2-توصیف آماری داده ها                                                                 106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری                                              .108

4-3-1-جامعه آماری                                                                      .108

3-3-2-حجم نمونه                                                                       .108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها                                                          .109

4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها                                              109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها                                                          .109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق                                                       .111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق                                             .111 

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                         111

فرضیه اول تحقیق                                                                         .111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                         115

فرضیه دوم تحقیق                                                                         115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                        .119

فرضیه سوم تحقیق                                                                        .119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                       .123

فرضیه چهارم تحقیق                                                                       .123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                        .127

فرضیه پنجم تحقیق                                                                        .127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                        .131

فرضیه ششم تحقیق                                                                        .131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                                    .135

فرضیه اصلی اول تحقیق                                                                    .135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                    .139

فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                                    .139

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه                                                                              145

5-2-بحث                                                                              .145 

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)                 145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                   .145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                   146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                   147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                 148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                  149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                  .150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                               151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                              .152

5-2-10-نتیجه گیری     154

5-3-محدودیت های تحقیق                                                                 .155  

5-4- پیشنهادات تحقیق                                                                     156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق                                                           .156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی                                                158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق                                                                 159

الف) منابع فارسی                                                                         159

ب) منابع لاتین                                                                            164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق                                                             170

 

فهرست جداول 

جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی                                           .24 

جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری                                                    . 25

جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390                         . 42

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390                              . 44

جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار                            46

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانكی در عقود مبادله ای ومشاركتی (پس ازاجرای قانون بانكداری بدون ربا). 47

جدول2-6: روش شاخص استاندارد                                                            . 59

جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                                 71

جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                         71

 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال 81 الی 91          . 72

جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملی استان ایلام از سال81 الی 91   . 72

جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملی استان ایلام از سال1381الی 1391)                          99

جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق                                                     . 101

جدول 3-2: نرخ سود بانکی                                                                  101

جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381                    107

جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق       110

جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)                      110

جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)                     . 110

 

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)                                         110

جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق  111

جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق                           112

جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق                        113

جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق             114

جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق 116

جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق                         . 117

جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق                        117

جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق          . 118

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق             120

جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق                         121

جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق                       121

جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق         . 122

جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق  124

 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق                       125 

 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق                   . 125

جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق        . 126

 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق128

جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق                        129

جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق                    . 129

جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق          130

جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق  132

جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق                        133

جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق                      133

جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق          134

جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق  136

جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق                      137

جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق                  . 137

جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق      . 138

جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق  140

جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق                     141

جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق                   141

جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق      . 142

جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک                                              155

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها 

 

نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک                                                          31

نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی                                                          32

شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی                                                 . 57

شکل-2-1- تاریخچه بانك ملی                                                              . 75

نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)                   90

نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                            . 114

نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                                              115

نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                            . 118

نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                                              119

نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                             122

نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                                              123

نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                          . 126

نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                                            127

نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                           . 130

نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                                            131

نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                          . 134

نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                                            135

نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                        138

نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                                       . 139

نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                      . 142

نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                                        143

 

 

 

 

 • پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی

  پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی پاورپوینت کتاب فناوری های جدید پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی پاورپوینت درس کاربرد…

 • پاورپوینت مقررات ملی داروها

  پاورپوینت مقررات ملی داروها پاورپوینت مقررات ملی داروها دانلود پاورپوینت مقررات ملی داروها پاورپوینت داروها تحقیق راجب قوانین ملی داروها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقررات ملی دارو ها حهت رشته پزشکی در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx…

 • بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی

  بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی دانلود پروژه انبار سازمان تولیدی دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی سیستم خرید مجتمع صنعتی سیستم انبارداری مجتمع صنعتی بررسی سیستم…

 • طبقه بندی کامل انواع مواد مخدر و روان گردان

  طبقه بندی کامل انواع مواد مخدر و روان گردان پایان نامه سوء مصرف مواد سوء مصرف مواد در نوجوانان نظریه های سوء مصرف مواد مخدر آثار سوء مصرف سیگار و مواد مخدر سبب شناسی اعتیاد و سوء مصرف مواد علل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس 59 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس 59 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس مبانی نظری ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس پیشینه داخلی…

 • پاورپوینت کتاب و درس اصول ومباني مديريت

  پاورپوینت کتاب و درس اصول ومباني مديريت پاورپوینت مبانی مدیریت چیست پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت ورزشی پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت اصول مدیریت پاورپوینت کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت کتاب اصول…

 • پرسشنامه بررسی رابطه بین ابتکارات شغلی،علائم فرسودگی و بهبود عملکرد کارکنان

  پرسشنامه بررسی رابطه بین ابتکارات شغلی،علائم فرسودگی و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه ابتکارات شغلی پرسشنامه علائم فرسودگی پرسشنامه بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه رابطه ابتکارات شغلی و علائم فرسودگی پرسشنامه رابطه ابتکارات شغلی و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه رابطه علائم فرسودگی…

 • پاورپوینت معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب

  پاورپوینت معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب پاورپوینت معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب تحقیق معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب معیارهای تعیین شیوه آموزشی اهداف و حیطه های آموزشی هدف کلی از تدریس میزان ماندگاری آموزش ها شیوه های آموزشی بر اساس…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 - حسابداری دارايی های نامشهود

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 - حسابداری دارايی های نامشهود پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود پاورپوینت استاندارد حسابداری دارایی های نامشهود پاورپوینت استانداردهای حسابداری داراییهای نامشهود پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 (حسابداری دارایی های نامشهود) رفتن…

 • بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان

  بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc موضوع پایان نامه مدیریت دانش بررسی مدلهای مدیریت دانش بررسی…

 • تشریح آیات مربوط به طلاق در مذاهب اسلامی

  تشریح آیات مربوط به طلاق در مذاهب اسلامی آیات وارده در ارتباط با طلاق تفسیر آیات طلاق در منابع اسلامی آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر آیات مربوط به نهی…

 • پاورپوینت بیماری های تنفس

  پاورپوینت بیماری های تنفس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیماری های تنفس جهت رشته ی پزشکی در قالب 58 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       COPD : گروهی…

 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان مدل ACHIEVE عملکرد کارکنان کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانلود مقالات رشته مدیریت دولتی دانلود مقالات مدیریت دولتی دانلود مقالات مدیریت رفتن به سایت…

 • ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

  ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه ارکان جرم سرقت ارکان حقوقی جرم سرقت ارکان فقهی جرم سرقت سرقت در فقه اهل سنت سرقت در فقه امامیه مفاهیم مشابه سرقت پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه…

 • بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری (مطالعه موردی شهر شیراز )

  بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری (مطالعه موردی شهر شیراز ) ازدواج شیوع ناباروری نظریه قشربندی جنسی مطالعه ملی رشد خانواده دانلود مقاله بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری (مطالعه موردی شهر شیراز ) همکاری در فروش فایل…

 • طراحی و ساخت اتاق آنتن

  طراحی و ساخت اتاق آنتن اتاق آنتن اندازه گیری آنتن شرط مرزی جذب اتاق بدون انعكاس مدلسازی فضای آزاد جاذب موج الكترومغناطیسی دانلود پایان نامه الكترونیک هواپیمایی طراحی و ساخت اتاق آنتن الكترونیک هواپیمایی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • پاورپوینت سلامت روزه دارو اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان

  پاورپوینت سلامت روزه دارو اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان پاورپوینت تغذیه در ماه رمضان پاورپوینت تغذیه در ماه رمضان برای افراد چاق پاورپوینت تغذیه در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی پاورپوینت تغذيه در ماه رمضان پاورپوینت تغذیه در…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC

  پروپوزال ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC پروپوزال ارزیابی عملکرد پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک تجارت نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد پروپوزال در خصوص ارزیابی عملکرد پروپوزال رتبه بندی شعب بانک تجارت شاخص…

 • فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

  فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی کلمات کلیدی : پایان نامه تاب آوری پایان نامه احساس تنهایی فصل سوم پایان نامه تاب آوری فصل سوم پایان نامه احساس تنهایی فصل سوم پایان نامه ارشد تاب آوری فصل…

 • پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه و کارهای کارل راجرز

  پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه و کارهای کارل راجرز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگی نامه و کارهای کارل راجرز جهت رشته بیوگرافی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت آشنایی با استخراج نفت

  پاورپوینت آشنایی با استخراج نفت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با استخراج نفت جهت رشته مهندسی شیمی در قالب 20 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       استخراج…

 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)

  هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) هزینه یابی بر مبنای فعالیت هزینه سربار بهای تمام شده محصول دانلود مقاله سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت مفهوم و مراحل هزینه یابی برمبنای فعالیت رفتن به سایت اصلی هزینه یابی بر…

 • صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79

  صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79 صلاحیت محاکم اختلاف در صلاحیت قرار عدم صلاحیت انواع صلاحیت محاکم اختلاف در صلاحیت حاکم اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم دانلود مقاله صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت در…

 • پاورپوینت مسایل حسابداری بین المللی و کاربردهای آن

  پاورپوینت مسایل حسابداری بین المللی و کاربردهای آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری بین المللی جهت رشته ی حسابداری در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی مبانی نظری پیشرفت تحصیلی پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی پیشینه داخلی پیشرفت تحصیلی پیشینه خارجی پیشرفت تحصیلی پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی ادبیات…

 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره

  دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره مبانی نظری خودپنداره پیشینه تحقیق خودپنداره پیشینه داخلی خودپنداره پیشینه خارجی خودپنداره پیشینه پژوهش خودپنداره پیشینه نظری خودپنداره ادبیات نظری خودپنداره چارچوب نظری خودپنداره رفتن…

 • ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی

  ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی برنامه ریزی استراتژیک طرحهای ساختاری – راهبردی تحولات روند برنامه ریزی شهری پیشینه طرحهای ساختاری راهبردی در ایران سطوح مختلف برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک در شهر سازی…

 • دانلود پاورپوینت کسب و کار و تجارت الکترونیک

  دانلود پاورپوینت کسب و کار و تجارت الکترونیک پاورپوینت مفاهیم تجارت الکترونیک پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی پاورپوینت مدل های تجارت الکترونیک پاورپوینت تجارت الکترونیک چیست؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک جهت رشته مدیریت در 36 اسلاید…

 • مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی

  مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی جریان کارگاهی جایگشتی حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی مدلسازی مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی دانلود پایان نامه نرم افزار دانلود پایان…

 • پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع

  پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع مدل رقومی ارتفاع بررسی مدل رقومی ارتفاع تعاریفی از مدل رقومی ارتفاعی یاDEM مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM کاربرد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM روشهای ارائه مدل رقومی ارتفاعی یاDEM مدل ارتفاعی…

 • پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار

  پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار سیستم اطلاعات مدیریت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت…

 • پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی Information Systems

  پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی Information Systems پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی پاورپوینت در مورد سیستم‌ های اطلاعاتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 26 اسلايد و…

 • پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی

  پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی کلمات کلیدی : پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی بررسی پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی تحلیل استراتژی های مدیریت منابع انسانی پاورپوینت استراتژی های منابع انسانی تحقیق استراتژی های مدیریت منابع انسانی رفتن…

 • دانلود پاورپوینت آموزش کاشت زعفران

  دانلود پاورپوینت آموزش کاشت زعفران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش کاشت زعفران جهت رشته کشاورزی در 12 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پياز زعفران داراي غده (corm)…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از برنامه های اجتماعی تلفن همراه

  پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از برنامه های اجتماعی تلفن همراه پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی دانلود پرسشنامه شبکه های اجتماعی پرسشنامه استاندارد شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه میزان استفاده…