برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

بررسی نئوتکتونیکی شهر بجنورد
برآورد لرزه زایی شهر بجنورد
بررسی لرزه زمین ساختی شهر بجنورد
قابلیتهای تکتونیکی شهر بجنورد
قابلیتهای مخاطره شناسی شهر بجنورد
برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

*قابل استفاده برای رشته های مدیریت شهری،عمران و زمین شناسی

 

چکیده:

در این پایان نامه،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی  چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر  ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید . 

 

بخش شمالی بجنورد جزء پهنه ساختاری كپه‌داغ (اشتوكلین1968)  می‌باشد. از سرگذشت زمین‌شناسی پیش از لیاس پهنه كپه‌داغ در محدودة شمال بجنورد گزارشی در دست نیست. شاید توالی رسوبی رخنمون یافته در ناحیة آق‌دربند،پی‌سنگ سازند‌های كپه‌داغ باشد. سیر تحولات زمین‌شناسی در بخش جنوبی بجنورد از اوایل كامبرین قابل پیگیری است. بدینسان كه بخش مذكور دنباله فلات ایران مركزی بوده و دریای كم ژرفا برآن چیرگی داشته است  و نهشته‌های بجا مانده كه بیشتر شامل شیل‌های رسی تا ماسه‌ای، دلومیت، آهك‌های صدف‌دار ویا ماسه‌سنگ می‌باشند بیانگر کم ‌ژرفایی و شرایط آب و هوایی نسبتاً گرم این حوزه رسوبی است.

 

 رسوبهای یاد شده در پالئوزوئیك زیرین به جای گذارده شده و هم‌ارز سازندهای باروت، میلا و رسوبهای اوردویسن می‌باشد. دریای یاد شده برای روزگاری دراز از این پهنه رخت بر می‌بندد و این پسروی را باتوجه به سنگهای آتش‌فشانی نوع‌ آندزیت تا بازالت به قدمت اردویسین میانی، شاید بتوان به پیامد مرحله خشكیزایی هم ارز كوهزایی كالدونین نسبت داده بدینسان نیمه جنوبی در سیلورین بالایی تا دونین زیرین از آب بیرون آمده ولی متحمل چین‌خوردگی نمی‌گردد زیرا نهشته‌های ماسه‌سنگی سازند پادها و به‌دنبال آن آهكها و شیل‌های معادل سازند خوش‌ییلاق و یا بهرام بطور هم‌شیب نهشته‌های اوردوسین را می‌پوشانند. در اوایل ژوراسیك دریای واحد، هر دو منطقه  شمال و جنوب بجنورد را در بر می‌گیرد و رسوبات این دریا در منطقه جنوبی به‌صورت ناپیوسته و با پایه كنگلومرایی بر روی نهشته‌های كهن‌تر به سن دونین بالایی می‌نشینند. ولی از چگونگی وابستگی نهشته‌های ژوراسیك یا رسوبهای قدیمی در نیمه شمالی منطقه گزارشی ارائه نشده‌است. پی‌سنگ منطقه كپه‌داغ را صفحه توران تشكیل می‌دهد و پهنه بینالود مانند پهنه ایران مركزی دارای پی‌سنگ اپی‌بایكالین می‌باشد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نئوتکتونیکی

برآورد لرزه زایی

لرزه زمین ساختی

 

 

 

فهرست مطالب

6 – قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد 5

1 تکامل تکتونیکی 5

1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد 5

شکل 1 گسترش دریا در شمال شرقی ایران وکشور های همسایه، طی کربونیفر میانی و فوقانی (درویش‌زاده،1370ص61) 7

2 گسله ها ویژگیهای آن درحوضه بجنورد 8

2-1 انواع گسله ها 8

تقسیم بندی گسله های شیب لغز 8

2-گسله معکوس 8

2-2 گسلش (گسل خوردگی): 9

2-3 گسله های فشارشی 9

شکل 2  نمایی از گسل راندگی کاکلی در کنار تاقدیس کاکلی در شمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال) 10

گسل كوه سالوك: (نابیا) 10

شکل 3  گسل نابیا (نگاه از گردنه اسدلی شرق به غرب ) 11

گسل راندگی سرچشمه: 11

شكل4  گسل راندگی و تاقدیس سرچشمه در شمال روستای سرچشمه (نگاه به سمت شمال) 11

گسل راندگی سیساب: 12

شکل 5  نمایی از راندگی سیساب در شرق روستای سیساب (نگاه به سمت شرق) 12

مجموعه راندگی شمال توپكانلو: 12

شکل  6  نمایی از مجموعه راندگی توپکانلو در شرق روستای توپکانلو( نگاه به سمت شمال غرب) 13

گسل شمال سارمران: 13

شکل  7  نمایی از راندگی شمال سارمران در جنوب بجنورد (نگاه به سمت جنوب شرق) 14

گسل چهار خروار: 14

شکل   8  نمایی از گسل راندگی چهار خروار 14

گسل شمال بجنورد: 14

شکل  9  نمایی از گسل شمال بجنورد (نگاه از جنوب) 15

شکل 10    تاثیر گسل جنوب بجنورد بر رسوبات جوان (گردنه اسدلی) 15

گسل قره باغ: 16

2-4 گسلهای راستالغز: 16

گسل اصلی كپه داغ: 16

زون گسلی قوچان – باخاردین (قوچان –  رباط): 16

گسله باغان – گرماب: 17

گسل شورك: 18

گسل توپكانلو: 18

گسل باباامان: 18

شکل 11 خطواره های لغزشی بر روی آینه گسلی حاكی از حركت راستالغز با مؤلفۀ چپ براست. 19

گسل قزلقان: 20

گسل ناوه : 20

گسل یكه شاخ: 20

گسل شرق بجنورد: 21

گسل قلعه استاد: 21

شکل 6 – 12   گسل شرق بجنورد- نگاه از جنوب و تاثیر آن بر سازند تیرگان 22

گسله دنقوز داغ: 22

2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: 22

شکل  13  نمایی شماتیک از پیشروی گسل (تویس و مورس 1992) 23

شکل  14  رز دیاگرام از گسلهای راندگی منطقه، جهت اعمال تنش غالب با فلش مشخص شده است. 23

شکل  15 گسلهای شیب لغز حاصل حرکت راستبر یک گسل راستالغز (توایس و مور1992) 24

شکل 6 – 16 رز دیاگرام از گسلهای راستالغز منطقه، جهت اعمال تنش غالب با فلش مشخص شده 26

3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: 26

3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک: 27

3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی: 27

3-3 شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی 27

شکل (18) عوارض ریخت زمین ساختی گسله های راستالغز 29

برکه فرونشستی 29

پشته های فشارشی 30

3-4 تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت 30

3-5 نشانگرهای باستان شناسی: 30

3-6 نشانگرهای تاریخی: 31

3-7 نشانگرهای زلزله شناسی: 31

3-8 نشانگرهای ژئودزی: 31

3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد 31

شکل (19)  ناپیوستگی زاویه دار در بین رسوبات پلیوکواترنر و میوسن در جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق) 32

شکل 20  نمایی از توده نفوذی در حواالی روستای حصار حسینی (نگاه به سمت جنوب) 33

شکل(22) بریدگی در رسوبات كواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت شمال غرب) 35

شکل24 نمایی از گسل باباامان که در مسیر خود رسوبات کواترنر و جاده آسفالته را بریده است ( نگاه به سمت غرب) 35

شکل 25 بریدگی رسوبات کواترنری توسط گسل معکوس جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق) 36

شواهد زمین ریخت شناسی: 36

شکل27 تصویر ماهوارهای  از جابه جایی آبراهه ها توسط گسل سیساب1 37

شکل 28   ایجاد پشته های مسدود کننده در مسیر آبراهه ها در داخل زون گسلی قوچان ـ باخاردین . 38

شکل 29   ارتباط بین فعالیت لرزه زمین ساختی و زمین لغزشی 39

شکل 30   حرکتهای جوان گسل توپکانلو سبب زمین لغزش در رسوبات پسته لیق شده (نگاه به سمت غرب) 40

شکل 31  زمین لغزش در راستای گسل قارلق در محل روستای شیخ (نگاه به سمت جنوب) 40

3-10 راستای عمومی تنش : 41

3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: 42

شکل32  ارتباط بین جهت گیری تنش های اصلی و شکل گیری انواع گسله ها 42

3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: 42

3-13جهت گیری چین خوردگی ها: 43

3-14 نتیجه‌گیری 43

4 بررسی های لرزه زمین ساختی 44

4-1 لرزه‌خیزی ایران: 44

شکل34 مدل و دینامیک صفحه ایران و صفحات مجاور 45

4-2 لرزه خیزی کپه داغ 46

شکل 35   ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران (میرزایی و همکاران،1988) 47

شکل  36  نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین ارزه (پژوهشگاه بین الملی زلزله ومهندسی زلزله) 48

4-3 ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: 48

4-3-1 تقسیم بندی بربریان (1976): 48

شکل 37  واحدهای اساسی لرزه زمین ساخت ایران (بربریان، 1976) 49

4-3-2 تقسیم‌بندی نوروزی (1976): (شکل 40) 49

شکل 38  ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران (نوروزی، 1976) 49

4-3-4 پوركرمانی و اسدی (1374) 49

شکل 39 : ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران الف (نوگل سادات، 1993) ب (پورکرمانی واسدی،1374) 50

4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد 50

4-4-1 زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: 50

4-4-2 زمین لرزه‌های قرن بیستم 51

4-5 تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: 53

4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: 54

4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای 55

4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: 55

4-9 توزیع مراكز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: 57

4-10 ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: 58

4-11 روابط آماری داده های لرزه ای: 59

4-11-1 رابطه فراوانی- سال: 59

4-11-2 فراوانی – بزرگا: 63

4-11-3 فراوانی – عمق کانونی: 63

4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb 64

4-11-5 تعیین حد آستانه: 66

4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر 66

4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 67

4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: 68

4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: 69

4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها 70

برای تعیین مقدار شدت نسبی (I0) در کانون زمین لرزه (در مقیاس مرکالی) می توان از دستور هایتجربی ذیل استفاده نمود: 70

منابع: 74

 

 

 • دانلود پاورپوینت نقد بنا

  دانلود پاورپوینت نقد بنا پاورپوینت پروژه معماری نقد بنا پاورپوینت در مورد نقد بنا پاورپوینت پروژه آموزشی نقد بنا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نقد بنا جهت رشته معماری در 40 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

 • پاورپوینت مدیریت ایمنی آتش

  پاورپوینت مدیریت ایمنی آتش پاورپوینت اطفای حریق چیست پاورپوینت اطفای حریق یعنی چه پاورپوینت اطفای حریق در ساختمان پاورپوینت اطفای حریق سیستم های الکترونیکی پاورپوینت اطفای حریق co2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت ایمنی آتش جهت رشته آموزشی…

 • پاورپوینت فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

  پاورپوینت فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       امروزه…

 • پاورپوینت الهام از لانه مورچه در سازه

  پاورپوینت الهام از لانه مورچه در سازه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت الهام از لانه مورچه در سازه جهت رشته ی معماری در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تبلیغات و برند 12 اسلاید

  دانلود پاورپوینت مدیریت تبلیغات و برند 12 اسلاید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت تبلیغات و برند 12 اسلاید جهت رشته مدیریت در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت طراحی کلی مجموعه اسلایدها

  پاورپوینت طراحی کلی مجموعه اسلایدها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طراحی کلی مجموعه اسلاید ها جهت رشته آموزشی در قالب 68 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ما چیزی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA مبانی نظری DEA ادبیات و مبانی نظری DEA پیشینه تحقیق DEA دانلود پیشینه تحقیق DEA دانلود مبانی نظری DEA فصل دوم پایان نامه DEA ادبیات نظری DEA رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری مبانی نظری سازگاری دانلود مبانی نظری سازگاری پیشینه تحقیق سازگاری ادبیات نظری سازگاری فصل دوم پایان نامه سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ادبیات و مبانی نظری سازگاری رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت فضای سبز در شهرسازی

  پاورپوینت بررسی اهمیت فضای سبز در شهرسازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی اهمیت فضای سبز در شهرسازی جهت رشته محیط زیست در قالب 33 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • فصل ششم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان مبانی ساختار سازمان

  فصل ششم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان مبانی ساختار سازمان پاورپوینت در مورد تئوري و طراحي سازمان دانلود پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان پاورپوینت مبانی ساختار سازمان دانلود پاورپوینت مبانی ساختار سازمان رفتن به سايت اصلي دانلود فصل ششم پاورپوینت تئوری…

 • پاورپوینت کاربردهای بیوتکنولوژی در زمینه علوم دامی

  پاورپوینت کاربردهای بیوتکنولوژی در زمینه علوم دامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربردهای بیوتکنولوژی در زمینه علوم دامی جهت رشته دامپزشکی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • دانلود پاورپوینت گیاهخواری

  دانلود پاورپوینت گیاهخواری پاورپوینت خام گیاهخواری دانلود پاورپوینت درباره گیاهخواری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گیاهخواری جهت رشته تغذیه در 78 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       گیاه‌خواری یا…

 • تحقیق کامل در مورد اضطراب شناختی و جسمانی

  تحقیق کامل در مورد اضطراب شناختی و جسمانی نظریه های اضطراب سبب شناسی و درمان اضطراب چگونگی اندازه گیری اضطراب تحقیق درباره اضطراب تعریف نظری اضطراب شناختی و جسمانی تعریف عملیاتی اضطراب شناختی و جسمانی رفتن به سايت اصلي هدف…

 • پاورپوینت حسابداری ناب

  پاورپوینت حسابداری ناب پاورپوینت حسابداری ناب تحقیق حسابداری ناب حسابداری ناب پایان نامه حسابداری ناب تفکر ناب اصول تفکر ناب تولید ناب حسابداری ناب چشم انداز حسابداری ناب اصول، رویه ها و ابزار حسابداری ناب رفتن به سایت اصلی عنوان:…

 • پاورپوینت مهارت جرأت‌ ورزی

  پاورپوینت مهارت جرأت‌ ورزی پاورپوینت مهارت جرات ورزی پاورپوینت مهارت جرات ورزی و قاطعیت pdf پاورپوینت مهارت جرات ورزی ونه گفتن پاورپوینت مهارت جرات ورزی چیست پاورپوینت مهارت جرات ورزی ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مهارت جرأت‌ ورزی…

 • بسته آموزشی و معرفی دوره کارشناسی مهندسی نفت

  بسته آموزشی و معرفی دوره کارشناسی مهندسی نفت مهندسی نفت ذخایر نفت و گاز معرفی رشته مهندسی نفت سیلابس کلیه دروس دوره کارشناسی مهندسی نفت دروس دوره کارشناسی مهندسی نفت دروس مهندسی نفت رفتن به سایت اصلی بسته آموزشی و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط 33 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط 33 صفحه فصل دوم پایان نامه ارتباط مبانی نظری ارتباط پیشینه تحقیق ارتباط پیشینه داخلی ارتباط پیشینه خارجی ارتباط پیشینه پژوهش ارتباط پیشینه نظری ارتباط ادبیات نظری ارتباط چارچوب نظری ارتباط رفتن به…

 • پاورپوینت برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی

  پاورپوینت برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت حقیقت مجازی

  پاورپوینت حقیقت مجازی پاورپوینت درس مهندسی اینترنت چیست؟ پاورپوینت سرفصل های درس مهندسی اینترنت پاورپوینت مهندسی اینترنت فرادرس پاورپوینت جزوه مهندسی اینترنت سلطانعلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حقیقت مجازی جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 26 اسلاید و…

 • پاورپوينت سدهای لاستیکی

  پاورپوينت سدهای لاستیکی دانلود پاورپوينت سدهای لاستیکی دانلود پاورپوينت درمورد سدهای لاستیکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت سدهای لاستیکی جهت رشته عمران در قالب 11 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

 • تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري)

  تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) کلمات کلیدی : تحقیق مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره موسیقی 46 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره موسیقی 46 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه موسیقی مبانی نظری موسیقی پیشینه تحقیق موسیقی پیشینه داخلی موسیقی پیشینه خارجی موسیقی پیشینه پژوهش موسیقی پیشینه نظری موسیقی ادبیات نظری موسیقی چارچوب…

 • پاورپوینت آموزه های الهی درس بيست و دوم احکام نجاسات

  پاورپوینت آموزه های الهی درس بيست و دوم احکام نجاسات پاورپوینت درس بيست و دوم احکام نجاسات دانلود پاورپوینت درس بيست و دوم احکام نجاسات پاورپوینت درباره درس بيست و دوم احکام نجاسات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزه…

 • پاورپوینت کشمیر فلسطین گمنام جهان اسلام

  پاورپوینت کشمیر فلسطین گمنام جهان اسلام رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کشمیر فلسطین گمنام جهان اسلام جهت رشته جغرافیا در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       کشمیر…

 • پاورپوینت در مورد سنگ های آذرین پگماتیت

  پاورپوینت در مورد سنگ های آذرین پگماتیت پاورپوینت پگماتیت دانلود پاورپوینت پگماتیت دانلود تحقیق پاورپوینت پگماتیت پاورپوینت پگماتیت چیست؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت در مورد سنگ های آذرین پگماتیت جهت رشته علوم آزمایشگاهی در قالب 29 اسلاید و با…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی مبانی نظری موسیقی درمانی پیشینه تحقیق موسیقی درمانی پیشینه داخلی موسیقی درمانی پیشینه خارجی موسیقی درمانی پیشینه پژوهش موسیقی درمانی پیشینه نظری…

 • دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

  دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و روشهای کنترل آن پاورپوینت آلودگی هوا پاورپوینت آلودگی پاورپوینت روشهای کنترل آلودگی هوا پاورپوینت تقسیم بندی آلودگی هوا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و روشهای کنترل آن در قالب 38 اسلاید و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 62 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 62 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه توانمندسازی منابع انسانی مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی پیشینه داخلی توانمندسازی منابع انسانی پیشینه خارجی توانمندسازی منابع انسانی…

 • پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن

  پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن پاورپوینت تاریخ علم بیونیک پاورپوینت مقاله بیونیک پاورپوینت سازه های معماری بیونیک پاورپوینت معماری بیونیک و الهام از طبیعت پاورپوینت بیودیزاین و معماری بیونیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن جهت…

 • پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو

  پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو جهت رشته ی معماری در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

 • دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی

  دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی  جهت رشته پزشکی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       از…

 • پاورپوینت کتاب و درس جامعه شناسي سازمانها

  پاورپوینت کتاب و درس جامعه شناسي سازمانها پاورپوینت جزوه جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها pdf پاورپوینت تحقیق درباره جامعه شناسی سازمانها پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور pdf رفتن به سايت…

 • دانلود تحقیق درباره هوش هیجانی و رویکردها word

  دانلود تحقیق درباره هوش هیجانی و رویکردها word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی و رویکردها با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی و مدل های آن  word

  دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی و مدل های آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی و مدل های آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت اصول معماری پایدار و طراحی برای انسان

  پاورپوینت اصول معماری پایدار و طراحی برای انسان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری پایدار جهت رشته ی معماری در قالب 60 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …