تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

مخازن گازی
آنالیز گرافهای GC
نحوه مطالعه ایزوتوپها
روشهای ژئوشیمیایی
تشریح دستگاه GCMS
تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی
تشریح روشهای راک اول بیومارکر ایزوتوپ کربن
دانلود پایان نامه مهندسی نفت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

 

 

مقدمه

در این پایان نامه به تشریح روشهای ژئوشیمیایی می‌پردازیم. در ابتدا به تشریح دستگاه راک-اول پرداخته و نحوه آنالیز داده های حاصل از آن را توضیح می‌دهیم. سپس توضیح مفصلی درباره دستگاه GCMS و روش آنالیز گرافهای GC وبیومارکرها داده و در نهایت نحوه مطالعه ایزوتوپها را بررسی می‌کنیم. 

 

 

دستگاه راک اول:

دستگاه پیرولیز راک-اول (Rock Eval Pyrolysis  ) یا دستگاه ارزیاب سنگ مادر، امروزه بطور گسترده در صنعت نفت (ژئوشیمی آلی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه اطلاعات بسیار مفیدی درمورد نوع ماده آلی ، پتانسیل باقیمانده نمونه ،کل کربن آلی ( TOC ) وتحول حرارتی ماده آلی را در اختیار ما می‌گذارد. نمونه های سنگ می‌تواند بصورت کنده های حفاری ( Cuttings )، مغزه (core) ویا سطح الارضی باشد.

روش آنالیز خرده سنگ با این دستگاه به شرح زیر است:

مقدارکمی نمونه سنگ ( بصورت پودر)حدود 100 میلی گرم در شرایط آتمسفر هلیوم در     oC 300 به مدت 3 دقیقه حرارت داده می‌شود .سپس درجه حرارت به ازاء oC  25 در هردقیقه تا   oC600 افزایش میابد . در حین پیرولیز تغییرات زیر رخ می‌دهد:الف) هیدروكربورهای آزاد مانند نفت و گاز كه همراه ماده آلی است در دمای حدود OC300 تبخیر می‌شود. این پدیده یعنی حرارت – تبخیر در عرض 3 دقیقه منتج به تشكیل پیك S1 می‌شود كه آنرا با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/g. rock) نمایش می‌دهند. ب) از درجه حرارت 300 تا oc600 هیدروكربورها و تركیبات حاوی اكسیژن، در اثر شكسته شدن كروژن و تركیبات سنگین مانند رزین ها و آسفالتین ها (cracking) پیك S2 را به وجودمی آورد كه دلالت بر پتانسیل كنونی نمونه سنگ دارد. S2 را نیزنظیر S1 با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نشان می‌دهند. 

 

 ج) درجه حرارتی را كه پیك s2 در آن، حداكثر است Tmax می‌نامند كه با افزایش عمق و درج بلوغ ماده آلی، Tmax نیز افزایش می‌یابد. د) كربن آلی باقیمانده پس از ثبت پیك S2 از طریق فرایند اكسیداسیون تحت شرایط آتمسفر هوا (یا اكسیژن) در oc600 اندازه گیری می‌شود. از طرف دیگر، تركیبات اكسیژن دار تجزیه شده و با كربن مزبور تركیب و co2¬ تشكیل می‌شود.  co2  به دست آمده تشكیل پیك S3 را می‌دهد كه بوسیله میلی گرم co2 بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نمایش داده می‌شود. مقدار کل کربن آلی (TOC)یاTotal Organic Carbon که به صورت درصد نمایش داده می‌شود، به صورت خودكار به وسیله دستگاه ارزیاب سنگ و به صورت پیكهای S3 , S2, S1 محاسبه می‌شود .و) مقدار هیدروكربور آزاد موجود در نمونه كه می‌تواند معادل بیتومن باشد با S1 نشان داده می‌شود كه می‌توان آن را به وسیله كلروفرم از نمونه سنگ استخراج كرد.شکلهای زیر مرحل فوق را نشان می‌دهد]19و22[.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مخازن گازی

آنالیز گرافهای GC

نحوه مطالعه ایزوتوپها

روشهای ژئوشیمیایی

تشریح دستگاه GCMS

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

 دستگاه راک اول

 ویژگی های پارامترهای راك – اول

 کل کربن آلی(TOC)

 اندیس اكسیژن (OI)

 اندیس تولید (PI)

اندیس هیدروکربن زایی((GI

اندیس مهاجرت(MI)

اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)

 اندیس هیدروژن (HI)

نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS/TOC  و S/TOC

تفسیر داده های راک اول

 گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی

گاز کروماتوگرافی درGCMS  

آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی

طیف سنج جرمی در GCMS

بایوماركرها ( نشانه های زیستی)

 مقدمه

 بیوماركرها یا نشانه های زیستی

 انواع بیوماركرها

پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی

ترپانها (Terpanes)

اندیس هموهوپان

نسبت پریستان به فیتان

نسبت (Isopenoid/nParaffin)

ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C

باتریوکوکان

اندیس اولیانان(Oleanane)

بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها

اندیس گاماسران

 نسبت(C/CTs)

 β کاروتن  و کاروتنویید

 Bicyclic Sequiterpanes

کادینانها

 دی ترپانهای دو و سه حلقه ای

 فیچتلیت(Fichtelite)

 دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)

ترپان سه حلقه ای

ترپانهای چهار حلقه ای

هگزا هیدرو بنزو هوپانها

لوپانها(Lupanes)

متیل هوپان(Methyl Hopanes)

 استیرانها(Steranes)

نسبت Rgular Steranes/α(H)Hopanes

 Cاستیران

 استیرانهای (CCC)

 اندیس Cاستیران

 دیااستیرانهای(CCC)

نسبت  Diasteranes/Regular Steranes

   آلکیل استیران

   متیل استیران

 استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها

 CCC منو آروماتیک استیروئیدها

(Dia/Dia+Regular)CRing Monoaromatic Steroids  

 C¬CCتری آروماتیک استیروئید

 بنزوهوپانها (Benzohopanes)

پریلن( (Perylene

  m/z (Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z  

 Degraded Aromatic Deterpane

خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا

بلوغ(Maturation)

 بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ

ترپانها

ایزومریزاسیون هموهوپان S/(S+R)

نسبت   ΒαMoretane/αβHopanes and ββHopane

 نسبت  Tricyclic/α(H)Hopane

 نسبت  Ts/(Ts+Tm)

 نسبت  CTs/(Cα(H)Hopane+CTs)

 نسبت  Ts/Cα(H)Hopane

 اندیس Oleanane یا α/(α+β)Oleanane

 نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes

 استیرانها (Steranes)

 نسبت S/(S+R)

نسبت Ββ/(ββ+αα)

 اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)

 نسبت  Diasterane/Regular Sterane

 نسبت  S/(S+R) β(H),α(H)dia steranes

استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids

 نسبت TA/(MA+TA)  

 نسبتMA(I)/MA(I+II)  

 نسبتTA(I)/TA(I+II)

 نسبتCTriaromatic S/(S+R)

 منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )

 پارامتر MAH

 تخریب میکروبی (Biodegradation)

 پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی

 ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)

 استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)

 هوپانها(Hopanes)

    نورهوپانها (Norhopanes)

CC norα(H)Hopane

 ترپانهای سه حلقه ای

 دیگر ترپانها

 اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق

تعیین سن بوسیله بایومارکرها

 ایزوتوپهای پایدار

 مقدمه

 ایزوتوپهای پایدار

 اکسیژن

 کربن

 ارتباط بین سن زمین شناسی و 

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن

کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت

 نمودار سوفر(Sofer)

 گوگرد

– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت

 

منابع

 

 • پاورپوینت درباره ریزش بهمن

  پاورپوینت درباره ریزش بهمن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره ریزش بهمن جهت رشته ی ژئومورفولوژی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بهمن به ريزش…

 • پاورپوینت تعریف و انواع بحران

  پاورپوینت تعریف و انواع بحران پاورپوینت بحران دانلود پاورپوینت بحران پاورپوینت درباره بحران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعریف و انواع بحران جهت رشته گوناکون در قالب 41 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت شکاف دیرش

  پاورپوینت شکاف دیرش پاورپوینت شکاف دیرش تحقیق شکاف دیرش مقاله شکاف دیرش شکاف دیرش پایان نامه شکاف دیرش دیرش رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت شکاف دیرش دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید:18 اسلاید دانلود پاورپوینت با عنوان…

 • پاورپوینت آموزشی تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا

  پاورپوینت آموزشی تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  جهت رشته گوناگون در قالب 59 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • تحقیق کامل در مورد سازگاری روانشناختی

  تحقیق کامل در مورد سازگاری روانشناختی نظریه های سازگاری عوامل موثر بر سازگاری تحقیق در مورد سازگاری مدل های سازگاری روانشناختی دیدگاه های سازگاری روانشناختی تعریف سازگاری در در روانشناسی رفتن به سايت اصلي این نوشتار تحقیق کامل در مورد…

 • پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با نرم افزار اکوتکت

  پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با نرم افزار اکوتکت پاورپوینت ویلای مسکونی پاورپوینت نرم افزار اکوتکت پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی پاورپوینت ویلا پاورپوینت درمورد ویلای مسکونی پاورپوینت درمورد تحلیل ویلا با نرم افزار اکوتکت رفتن به سايت اصلي دانلود…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها

  پرسشنامه عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها پرسشنامه زنجیره تامین پروپوزال ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد صنایع غذایی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شاخص های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پروپوزال ارزیابی عملکرد زنجیره…

 • پروپوزال بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی

  پروپوزال بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان…

 • بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

  بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن دانلود پایان نامه بتن پلاستیک دیواره آب بند سد روشهای اجرایی دیواره آب بند مزایا و مشخصه های بتن پلاستیک بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام…

 • پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری

  پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری کلمات کلیدی : پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری مدیریت هزینه در صنعت بانکداری کنترل هزینه ساختار هزینه در بانک قطع هزینه ها بخش های کلیدی به منظورکاهش هزینه ها مقیاس زمانی کنترل هزینه…

 • پاورپوینت سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی

  پاورپوینت سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی پاورپوینت ضوابط و استانداردهای مدرسه ابتدایی پاورپوینت ضوابط و استانداردهای مدرسه راهنمایی دانلود پاورپوینت سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی جهت رشته مدیریت در قالب…

 • واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

  واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران رژیم حقوقی تنگه هرمز مواضع ایران در مورد تنگه هرمز رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون 1958 ژنو رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی 33 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی 33 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه منبع کنترل بیرونی مبانی نظری منبع کنترل بیرونی پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی پیشینه داخلی منبع کنترل بیرونی پیشینه خارجی منبع کنترل بیرونی…

 • تحلیلی بر رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی (OIC) با تاكید بر تجارت و سرمایه انسانی

  تحلیلی بر رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی (OIC) با تاكید بر تجارت و سرمایه انسانی تجارت رشد اقتصادی سرمایه انسانی كشورهای OIC سازمان كنفرانس اسلامی تحلیلی بر رشد اقتصادی در كشورهای عضو OIC سیستم همکاری در فروش…

 • تزیینات معماری منازل مسکونی بعد از اسلام در ایران

  تزیینات معماری منازل مسکونی بعد از اسلام در ایران تزئینات معماری ایران تزیینات خانه های قاجار تزیینات خانه های پهلوی ویژگی معماری خانه های دوره پهلوی اثار معماری دوره پهلوی تزئینات معماری دوره پهلوی ویژگی معماری خانه های دوره قاجار…

 • گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو

  گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو Process Qualification تراقیك سنجی حمل و نقل لجستیك بدنه سازی پژو ۲۰۶ دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو خرید…

 • پاورپوینت شرح و بررسی سازه های چادری

  پاورپوینت شرح و بررسی سازه های چادری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شرح و بررسی سازه های چادری جهت رشته عمران در قالب 86 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش مبانی نظری سنجش مدیریت دانش دانلود مبانی نظری سنجش مدیریت دانش پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش ادبیات نظری سنجش مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه سنجش مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان پیشینه برنامه ریزی منابع سازمان دانلود مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان پیشینه تحقیق برنامه ریزی منابع سازمان ادبیات نظری برنامه ریزی…

 • پاورپوینت ارتباط حمل و نقل و محیط زیست

  پاورپوینت ارتباط حمل و نقل و محیط زیست پاورپوینت تاثیر حمل و نقل بر محیط زیست دانلود پاورپوینت تاثیر حمل و نقل بر محیط زیست پاورپوینت درباره تاثیر حمل و نقل بر محیط زیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت کلمات کلیدی : مبانی نظری خلاقیت پیشینه تحقیق خلاقیت پیشینه خارجی خلاقیت پیشینه داخلی خلاقیت پیشینه تاریخی خلاقیت پیشینه تحقیق درباره خلاقیت تاریخچه خلاقیت در ایران پیشینه تحقیق در مورد خلاقیت پیشینه نظری خلاقیت…

 • ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو

  ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو نظریه های شخصیت انواع نظریه های شخصیت نظریه های ویژگی های شخصیتی  تاریخچه نظریه عاملی شخصیت  نظریه یونگ در مورد شخصیت نظریه عاملی شخصیتی نئو نظریه عاملی آیزنک  در مورد شخصیت رفتن…

 • طبقه بندی مهارت های اجتماعی از نظر کارکرد

  طبقه بندی مهارت های اجتماعی از نظر کارکرد طبقه بندی مهارت های اجتماعی ویژگی های مهارت های اجتماعی پایان نامه مهارت های اجتماعی نابینایان فرآیندهای عاطفی در مهارت های اجتماعی فرآیندهای شناختی در مهارت های اجتماعی سازگاری اجتماعی افرد دارای…

 • دانلود پاورپوینت اعتکاف

  دانلود پاورپوینت اعتکاف پاورپوینت احکام اعتکاف پاورپوینت های اعتکاف پاورپوینت درباره اعتکاف رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اعتکاف جهت رشته معارف در قالب 64 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان - زمین خانه ی پر آب ما

  پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان - زمین خانه ی پر آب ما رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان - زمین خانه ی پر آب ما به دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در…

 • پاورپوینت آشنایی با بافت عصبی

  پاورپوینت آشنایی با بافت عصبی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بافت عصبی جهت رشته پزشکی در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     انواع نورون (بر…

 • پرسشنامه ارتباط بین عملکرد خانواده ، اضطراب و افسردگی با کمرویی دختران نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران

  پرسشنامه ارتباط بین عملکرد خانواده ، اضطراب و افسردگی با کمرویی دختران نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران پرسشنامه کمرویی پرسشنامه کمرویی کودکان پرسشنامه کمرویی سموعی پرسشنامه اضطراب بک word پرسشنامه اضطراب بک doc روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب…

 • پرسشنامه بررسی و شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید

  پرسشنامه بررسی و شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تمایل رابطه ای پرسشنامه هوش بازاریابی پرسشنامه قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تاثیر تمایل رابطه ای بر قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تاثیر…

 • فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان

  فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان مبانی نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی در دانشجویان پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی در دانشجویان چارچوب نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان…

 • پاورپوینت بازار کارا و تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری

  پاورپوینت بازار کارا و تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری پاورپوینت تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری کوتاری پاورپوینت کتاب تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری پاورپوینت بازار کارا و تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری پاورپوینت بازار تحقیقات سرمایه در حسابداری رفتن به…

 • پایان نامه رشته مکانیک با عنوان تنش جوش

  پایان نامه رشته مکانیک با عنوان تنش جوش جوشکاری تنش جوش تنش پسماند عوامل موثر در جوش تحلیل جوش فیللت فرآیند جوشکاری GTAW دانلود پایان نامه رشته مکانیک خرید پایان نامه رشته مکانیک دانلود پروژه رشته مکانیک سیستم همکاری در…

 • پرسشنامه بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش

  پرسشنامه بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش پرسشنامه سازمان یادگیرنده پرسشنامه سازمان یادگیرنده سنگه ابعاد سازمان یادگیرنده در پرسشنامه پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه پرسشنامه استاندارد سازمان…

 • دانلود پاورپوینت مسمومیت

  دانلود پاورپوینت مسمومیت پاورپوینت در رابطه با مسمومیت پاورپوینت کمک های اولیه مسمومیت پاورپوینت همه چیز در مورد مسمومیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مسمومیت جهت رشته پزشکی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن

  پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن دانلود پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن آموزش راه اندازی باغ سیب پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب تحقیق راجب نحوه احداث باغ سیب و مراحل آن…

 • پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی

  پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی مالیه عمومی و بودجه دولتی تحقیق مالیه عمومی و بودجه دولتی مقاله مالیه عمومی و بودجه دولتی مالیه عمومی و سیاستهای پولی و مالی بودجه چیست مراحل…